Aktuella uppdrag - Miljöpartiet de gröna - Östergötland!

Fastställda uppdrag 
Val och fastställande av nomineringar till uppdrag inom Region Östergötland förrättas av distriktsstämman 28/10.

Lista på fastställda uppdrag. Nomineringsstopp 23:e oktober

Uppdrag

Information om uppdraget

VB Kommentarer

Vem kan kandidera?

Regionrevisor

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Revision/

 

Du bör ha god kännedom om, och överblick över, regionens olika verksamheter. Har du haft revisionsuppdrag förut är det ett plus. Den som innehar det här uppdraget kan inte ha några andra uppdrag inom revisorernas granskningsområde. D.v.s. regionala nämnder och beredningar eller därtill kopplade uppdrag.

 

Regionråd - 3:e vice ordförande i regionstyrelsen, 100%, tillika ledamot. Tillika ordförande i Region­styrelsens beredning för ägarfrågor

 

Valberedningen anser att detta uppdrag är förbehållet den av fullmäktigegruppen valda gruppledaren

 

Ersättare i Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Samverkansnamnden-for-sydostra-sjukvardsregionen/

 

 

Bör vara Regionråd

Ersättare, Regionstyrelsen samt tillika ledamot i regionstyrelsens personalberedning

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Regionstyrelsen/

 

Du bör ha god kännedom om såväl ett Landstings ordinarie uppdrag som de ansvarsområden som följer med det regionala utvecklingsansvaret. Förmåga att överblicka en stor och komplex organisation är ett plus.

 

Ledamot, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt tillika Ordförande 20%, Behovsberedning 2

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Halso--och-sjukvardsnamnden/

 

Du bör ha både god kunskap om Hälso- och Sjukvårdens organisation och utmaningar samt ett gediget intresse för att arbeta med Hälso- och sjukvårdsfrågor. Som beredningsordförande ser vi gärna en lyhörd person med goda ledaregenskaper.

 

Ersättare, Hälso- och sjukvårdsnämnden

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Halso--och-sjukvardsnamnden/

 

Du bör ha både god kunskap om Hälso- och Sjukvårdens organisation och utmaningar samt ett gediget intresse för att arbeta med Hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Ledamot, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Trafik--och-samhallsplaneringsnamnden/

 

Du bör ha god kunskap och erfarenhet av kollektivtrafikfrågor, intresse för landsbygdsutveckling och övergripande samhällsplanerings­frågor, i synnerhet när det gäller infrastruktur. Du behöver också ha en vilja att arbeta med hållbarhetsfrågor i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

 

Ersättare, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Trafik--och-samhallsplaneringsnamnden/

 

Du bör ha god kunskap och erfarenhet av kollektivtrafikfrågor, intresse för landsbygdsutveckling och övergripande samhällsplanerings­frågor, i synnerhet när det gäller infrastruktur. Du behöver också ha en vilja att arbeta med hållbarhetsfrågor i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

 

Ledamot, Regionutvecklingsnämnden

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Regionutvecklingsnamnden-RUN/

 

Du bör ha ett brett politiskt intresse som både omfattar kulturfrågor, friluftsliv, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor samt näringslivsfrågor. Gärna erfarenhet från något av dessa politikområden.

 

Ersättare, Regionutvecklingsnämnden

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Regionutvecklingsnamnden-RUN/

 

Du bör ha ett brett politiskt intresse som både omfattar kulturfrågor, friluftsliv, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor samt näringslivsfrågor. Gärna erfarenhet från något av dessa politikområden.

 

Ordförande, 8%, Stiftelsen Östgötamusiken

http://www.ostgotamusiken.se/om-oss/styrelsen/

 

Goda ledaregenskaper och erfarenhet från arbete i kulturinstitutioner. Naturligtvis ett intresse för musik och kultur.

 

Ordförande Vattenbrukscentrum Ost

http://www.vattenbrukscentrumost.se/sv/om-vco/

 

Goda ledaregenskaper och gärna tidigare erfarenhet av både näringsutveckling och marina utvecklingsfrågor.

 

3 st. ledamöter - Behovsberedningar

Nytt uppdrag, Ersätter brukardialogberedningarna

Brett intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Ledamot, Folkhälsoberedningen

(Ej längre kopplat till RUN)

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Fortroendemannaorgan/Regionutvecklingsnamndens-beredning-for-folkhalsa/

 

Genuint intresse för folkhälsofrågor och kunskaper om de faktorer som påverkar människor hälsa.

 

Ledamot, Patientnämnden

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Patientnamnden/

 

Hälso- och sjukvårdsintresserad med kunskaper om sjukvårdens organisation i ett patientperspektiv.

 

Ledamot, Styrelsen för Östgötatrafiken AB

https://www.ostgotatrafiken.se/info/vi-och-vart-uppdrag/

 

Tidigare erfarenheter från bolagsverksamhet. Gärna också intresse för sakområdet kollektivtrafik.

 

Ersättare, Styrelsen för Scenkonst Öst AB (tidigare Scenkonstbolaget)

http://scenkonstost.se/om-oss/

 

Tidigare erfarenheter från bolagsverksamhet. Gärna också intresse för sakområdet Scenkultur.

 

Ersättare, Linköpings övervakningsnämnd

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/overvakningsnamnderna/

 

Intresse för kriminalvårdande insatser. Erfarenhet från rättsvårdande uppdrag ett plus.

 

Ledamot i Vätternvårdsförbundet

http://www.vattern.org/category/vatternvardsforbundet/

 

Intresse av Vättern-/vattenfrågor och gärna med kunskap om både grundproblematik och nya hot.

 

Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/jakt-och-fiske/jakt--och-viltvard.html

 

Intresse för frågor som rör naturvård och balans i naturen. Kunskap om skogs-/jordbruk och jaktförvaltning och djurstammarnas skadeverkningar ett plus

 

Juryman för tryckfrihetsmål

En tryckfrihetsdomstol är en särskild domstol bestående av 9 jurymän som sammanträder om Justitiekanslern anser att ett brott mot tryckfrihetslagen har begåtts. Det är sannolikt att detta uppdrag ej kommer att aktiveras. Men man vet aldrig…

 

Tidigare uppdrag som nämndeman och bosatt i Östergötland är ett juridiskt krav.

4 st nämndemän i Förvaltningsrätten

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/

 

Väljs 2019, Nomineringar och kandidaturer sparas och kompletteras i en förnyad nomineringsomgång

 

Nämndeman i Kammarrätten

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/

 

Väljs 2019, Nomineringar och kandidaturer sparas och kompletteras i en förnyad nomineringsomgång

 

Ledamot i Distriktsstyrelsen

Som ledamot i distriktsstyrelsen deltar du aktivt i distriktsorganisationens politiska och organisatoriska arbete. Du får god överblick av partiets verksamhet på alla tre politiska nivåer. Du måste vara aktiv och beredd att ta delansvar för att driva styrelsens arbete framåt.

 

 

3 st. ersättare i Distriktsstyrelsen

Som ersättare i styrelsen bör du delta på samma premisser som ordinarie ledamöter i styrelsens arbete. 

 

 

 

Uppdrag som anges med en procentsats innebär att ett arvode utifrån del av heltid enligt Region Östergötlands arvodesbestämmelser utgår. Fast arvode, mötesarvode eller en kombination därav utgår även för övriga uppdrag. Nya arvodesbestämmelser kommer att fastställas av regionfullmäktige. Nuvarande fasta arvoden ligger mellan 2 och 5 procent beroende på uppdrag. Mötesarvode är i nuläget 1055 kr. Bolag och sidouppdrag kan ha andra arvodesbestämmelser.  

Valberedningens tidsplan:

2018-10-19                              De fastställda uppdragen delgavs valberedningen

2018-10-20                             Utskick av förnyad uppmaning att kandidera/nominera

2018-10-23                             Nomineringsstopp

2018-10-26                             Valberedningen överlämnar sitt förslag till styrelsen för utskick till medlemmarna/stämmoombuden

2018-10-28                             Valberedningen motiverar sitt förslag på distriktsstämman som fastställer nomineringar till regionala uppdrag via personval
samt fyllnadsväljer personer till interna uppdrag.

Underordnade sidor (27): Visa alla